Beleidsplan

Inleiding

Dit beleidsplan geldt i.i.g. voor de komende 2 jaar waarin wij klein beginnen en gaandeweg onze formule willen uitbouwen.
Aan het einde van de twee jaar doen wij een evaluatie en kijken we hoe we verder willen gaan.

Doelstelling

Het doel van de Stichting is, in het algemeen belang en zonder winstoogmerk, het financieel ondersteunen van gemotiveerde en talentvolle (aankomende) studenten tijdens hun opleiding in het hbo of aan de universiteit en het verrichten van alle werkzaamheden die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Visie

Studenten hebben betere kansen in de maatschappij en in hun latere leven als zij een hbo of universitaire opleiding succesvol hebben afgerond.

Missie

De missie van de Stichting is het financieel ondersteunen van in Nederland woonachtige gemotiveerde en talentvolle (aankomende) studenten (niet ouder dan 30 jaar) met een situatie die hen belemmert om de opleiding in het Nederlandse HBO of aan een Nederlandse Universiteit te starten, door te zetten of af te ronden, bijvoorbeeld vanwege het leenstelsel en de schuld die daarmee wordt opgebouwd.

Studenten in Nederland kunnen gebruik maken van het leenstelsel van de overheid.
Echter, na 4/5 jaar studeren heeft een student die de maximale leencapaciteit heeft gebruikt een studieschuld van circa 40-50k euro opgebouwd.
Het komt voor dat aankomende studenten het studeren wordt ontmoedigd door hun ouders/verzorgers vanwege het vooruitzicht van een hoge schuld welke wellicht hoger is dan het jaarsalaris van de ouders/verzorgers. Ook kan studeren ontmoedigd worden omdat de ouder alleenstaand is, terminaal/ernstig ziek is of anderszins in financieel zwaar weer verkeert. Tenslotte kan het zijn dan ouders/verzorgers het nut van een opleiding in het hbo of aan de universiteit niet inzien omdat zij bijvoorbeeld zelf niet een dergelijke opleiding hebben gevolgd, en om die reden niet bereid zijn de student deze kans wel te bieden.

Strategie

Met het oog op de terugtrekkende overheid en het afschaffen van de basisbeurs, welke is omgezet in een studielening, is het al geruime tijd een doorn in het oog van het bestuur van de Stichting dat studeren weer een meer elitaire aangelegenheid geworden is. Voor getalenteerde maar minderbedeelde aankomende studenten is de verwachte studieschuld aan het einde van hun studie op zijn minst een enorme drempel om te gaan studeren. Maar talent moet te allen tijde benut worden zodat niet alleen de toekomst van studenten er rooskleuriger uitziet maar ook dat dit talent ten goede komt aan de samenleving als geheel.

De Stichting is reeds opgericht en zal vanaf nu gemotiveerde en talentvolle (aankomende) studenten zoeken/werven. Dit wordt gedaan door de Stichting door het doel bekend te maken bij het eigen netwerk van de bestuurders.
Daarnaast zal ook een samenwerking opgebouwd gaan worden met een aantal te selecteren middelbare scholen teneinde op die manier leerlingen te identificeren welke passen in het profiel waarvoor de Stichting bereid is financiële steun aan te bieden.
Verder zal een website gemaakt worden waardoor mensen de Stichting kunnen vinden op het internet en het doel onder de aandacht wordt gebracht.

Met de jaarlijkse donaties aan onze Stichting verwachten wij voldoende aankomende studenten te kunnen ondersteunen. Na selectie en toetsing van het talent en de motivatie van een aankomende student door het bestuur van de Stichting, zal een overeenkomst getekend worden tussen de student en de Stichting waarin duidelijk vastgelegd wordt wat de verwachtingen en (tussentijdse) resultaten zullen zijn, welke financiële bijdrage ter beschikking wordt gesteld aan de student, alsmede de voorwaarden die verbonden zijn aan de financiële steun. Resultaten en voortgang zullen periodiek geëvalueerd worden met de student en besproken worden door het bestuur van de Stichting.

Sterkten en zwakten

Het bestuur heeft ervaring, kennis en een netwerk van het Hoger Beroeps Onderwijs en Universiteiten.
Edith Mensink is meer dan 20 jaar commercieel verantwoordelijk geweest als Commercieel Manager en Account-Director voor grote nationale en internationale klanten bij Telecom en ICT-bedrijven. Het werven van nieuwe klanten en business en het aansturen van projecten en medewerkers wereldwijd waren daarbij een van de belangrijkste werkzaamheden.
Leonie Starmans is meer dan 25 jaar werkzaam als bedrijfsjurist, waarvan 20 jaar binnen Philips, heeft een rijke ervaring aan internationale samenwerkingen en is vertrouwd te werken binnen multiculturele teams.
Sandra van Iperen is zelfstandige en werkt als project/traffic manager voor verschillende klanten. Zo ook met regelmaat en al vele jaren op het Albeda College (mbo) in Rotterdam.
Doordat de bestuursleden zelf gestudeerd hebben, weten zij welke motivatie nodig is om een hbo-opleiding of Universitaire studie succesvol af te ronden. Ook de ervaring opgedaan in hun werkzame leven kan van pas komen bij het begeleiden, coachen en motiveren van studenten.

Niet elke (aankomende) student zal een even open karakter hebben waardoor het wellicht moeilijk zal zijn om te kunnen achterhalen wat zijn/haar drijfveren exact zijn en waarom hij/zij voor een bepaalde studie kiest. Ook kunnen wellicht cultuurverschillen af en toe niet helemaal duidelijk zijn en het selectieproces bemoeilijken.
Daarnaast kan in de loop van het traject de motivatie van een student veranderen of kan de studie te moeilijk blijken te zijn. Er zal dan ook per tijdsperiode een evaluatie plaats vinden tussen student en bestuur waarna besloten wordt of het zinvol is de student financieel te blijven ondersteunen.

Te verrichten werkzaamheden

De voorzitter en secretaris zullen middelbare scholen en mbo’s benaderen om te kijken of er leerlingen/studenten zijn die aan onze voorwaarden voldoen. Met die leerlingen/studenten zullen gesprekken gevoerd worden met het bestuur waarna besloten wordt of diegene in aanmerking komt voor financiële steun. Hierbij zullen meerdere factoren/criteria meespelen, waaronder talent, motivatie en (financiële) thuissituatie.

Per geselecteerde student zal door het bestuur besloten worden hoeveel en voor hoelang de student financieel gesteund zal worden (mits aan de voorwaarden wordt voldaan). Een en ander kan afhankelijk zijn van de gekozen studie, stad en voortgang van de studie.
Voorbeelden van financiële steun hiervan zijn het betalen van collegegeld, het aanvullen van studiekosten, betalen van de volledige studie, kamerverhuur of kosten voor een exchange programma aan een buitenlandse universiteit of onderwijsinstelling.
Voor elke student zal een passend contract gemaakt worden waar deze voorwaarden in benoemd zijn. Tussentijds zal het bestuur met de student evaluatiegesprekken voeren.

Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden van een website en het bijhouden van een minimale boekhouding.

Organisatie

Stichting De Kroon
Nieuwenhuizenweg 3
2314 XP Leiden
Tel: +31654208132
Email: info@dekroon.eu

K.v.K. nummer: 82180520
RSIN 862367591

Het Bestuur bestaat uit een vrijwillig bestuur, conform de statuten

• Edith Mensink – voorzitter
• Leonie Starmans – Penningmeester
• Sandra van Iperen – Secretaris

De onafhankelijke besluitvorming wordt gewaarborgd door een bestuur van minstens 3 personen met gelijkheid van stemmen.
Er zijn bij de stichting geen mensen in loondienst of op enige andere vergoeding werkzaam

Het bestuur vergadert minimaal 2 keer per jaar en vaker indien nodig. Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt door de secretaris.

Tot slot

Het werven van gelden

Het netwerk van het bestuur wordt ingezet om fondsen te werven. De eerste donateurs zijn reeds gevonden en aan de hand van de verworven gelden zal bepaald worden hoeveel (aankomende) studenten financieel ondersteund kunnen worden.

Beheer en besteding van het vermogen

De middels donaties verworven gelden worden op de rekening van de Stichting gestort en beheerd door het bestuur. Om aan de ANBI-status te voldoen wordt 90% van het vermogen besteed aan het doel. Daarnaast worden vanaf deze rekening de facturen betaald van de boekhouder, het in de lucht houden van de website en de onkosten die gemaakt zijn door het bestuur.